Shop op categorie

Home

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, van toepassing.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Nakoming en extra garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, van de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze Voorwaarden verder genoemd Aïsashop;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Aïsashop

Middag 85

6909 CC Babberich (geen bezoekadres)

06-83 22 17 00

www.aisashop.nl

Info@aisashop.nl

KvK-nummer: 78026008

BTW-identificatienummer: NL001859633B47

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument;

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

4.       Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;

5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk worden benaderd;

6.       Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Voorwaarden;

7.       Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze Voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

2.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

3.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat er voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;

4.       Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

5.       De afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, mineralen en edelstenen zijn natuurproducten en elk stuk is uniek. Aïsashop kan derhalve niet garanderen dat de weergegeven kleuren en vormen exact overeenkomen met de afbeeldingen of foto's;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2.       Indien de consument het aanbod lang elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aïsashop onverwijld lang elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Aïsashop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AÏsashop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Aïsashop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

4.       A:isashop kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien A:isashop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5.       Aïsashop zal uiterlijk bij levering van het product, of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Aïsashop waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Aïsashop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur hefet van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Aïsashop retourneren, conform door Aïsashop verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Aïsashop. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld middels een bewijs van verzending

4.       Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, en/of het product niet aan Aïsashop heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten

5.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst;

6.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Aïsashop, bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering, ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Aïsashop;

2.       Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Aïsashop. Dit hoeft niet als Aïsashop heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;

3.       De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Aïsashop uitdrukkelijk heeft aangegeven deze kosten te dragen;

4.       Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.       Aïsashop kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Aïsashop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;

2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Aïsashop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet terug kunnen worden verzonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Aïsashop geen invloed heeft.

Artikel 9 – De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven;

2.       In afwijking van het vorige lid kan Aïsashop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Aïsashop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Aïsashop dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW;

6.       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Aïsashop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 -Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.       Aïsashop staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Aïsashop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

2.       Een door Aïsashop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Aïsashop kan doen gelden;

3.       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Aïsashop, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;

4.       Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Aïsashop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

5.       De garantietermijn van Aïsashop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Aïsashop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of toepassing van de producten;

6.       De garantie geldt niet indien:
a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemen en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwalitiet van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.       Aïsashop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Aïsashop kenbaar heeft gemaakt;

3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Aïsashop de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding;

4.       Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen;

5.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Aïsashop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Aïsashop;

6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Aïsashop tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Aïsashop bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

7.       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Betaling

1.       Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;

2.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Aïsashop te melden.

 

 

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.       Aïsashop beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aïsashop;

3.       Bij Aïsashop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aïsashop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       De consument dient Aïsashop in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen Aïsashop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.       Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:      Aïsashop

Middag 85

6909 CC Babberich

info@aisashop.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten][Naam consumenten(en)][Adres consument(en)][Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)[Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.